Image result for symbol musicImage result for symbol music ตกหลุมรัก ขึ้นไม่ไหว  เธอใช่ไหมเป็นคนผลักฉัน
อย่ามาทำ หน้าอย่างนั้น  นึกว่าฉันกลัวหรือไง  Image result for symbol musicImage result for symbol music

 

ถ้าอยากจะบอกว่า เราตกหลุมรักใครสักคน เป็นภาษาอังกฤษ เราจะใช้คำว่า ” To fall in love ”

คำว่า ” Fall “ แปลว่า ” ตก “เป็นคำกริยาที่จะเปลี่ยนรูปไปตาม  Tense (การกระทําหรือเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไร )

 

ทีนี้เรามาดูกันคะว่า ถ้าเราต้องการบอกว่า เรา ตกหลุมรัก ในแต่ละช่วงเวลานั้น จะใช้กันอย่างไร

  • Present Tense (สถาณการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน) :  I often fall in love. (ฉันมักจะตกหลุมรักบ่อยๆ)
  • Past Tense (สถาณการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต) : I often fell in love when I was young. (เมื่อสมัยฉันวัยรุ่นฉันมักจะตกหลุมรักบ่อยๆ)
  • Now or some time ago (เกิดขึ้นในตอนนี้หรือในระยะเวลาไม่นาน) : I have fallen in love. (ฉันตกหลุมรัก)
  • Started in the past and is continuing (เกิดขึ้นในอดีตและยังต่อเนื่องมาจกถึงปัจจุบัน) : I am falling in love. (ฉันตกหลุมรัก)

ถ้าเราต้องการจะบอกว่า ฉันหมดรักคุณละ เราจะใช้คำว่า  ” To fall out of love ” คำนี้จะต้องตามหลังด้วย with เสมอเมื่อมีตกหลุมรัก ก็ย่อมมี เลิกรัก แล้วคำว่า เลิกรัก  เนี่ยคืออะไรละ

 

วิธีการใช้ในแต่ละช่วงเวลา ตามนี้เลย

  • Present Tense (สถาณการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน) :  I fall out of love with him.
  • Past Tense (สถาณการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต) : I fell out of love with him.
  • Now or some time ago (เกิดขึ้นในตอนนี้หรือในระยะเวลาไม่นาน) : I have fallen out of love with him.
  • Started in the past and is continuing (เกิดขึ้นในอดีตและยังต่อเนื่องมาจกถึงปัจจุบัน) : I am falling out of love with him.

 

Leave a Comment